AYDINLATMA METNİ

 

NOMARC Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (NOMARC), internet sitemize üye olan veya üye olmadan sipariş veren hizmet alanların aşağıda sayılmış olan kişisel verilerini gerekmesi hâlinde çeşitli amaçlarla işlemektedir. Bu amaçlar aşağıda ‘‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’’ adlı başlık altında sayılmıştır. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz şunlardır:

· Ad Soyad

· Doğum Tarihi, Cinsiyet

· Adres, Telefon Numarası, Elektronik Posta Adresi

· Şirket Adı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası

· Ürünün Teslim Edileceği Kişinin Telefon Numarası

· T.C. Kimlik Numarası

1) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz NOMARC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için aşağıdaki amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Bu amaçlar şöyledir:

· Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, tarafımızca sunulan hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme,

· Telefon numaranıza SMS gönderme, e-postanıza e-mail gönderme, telefon numaranızı arama yöntemleri ile ilgili bölümler tarafından mağazamızın kampanyaları hakkında ve bu kampanyalara katılıma ilişkin bilgi verilmesi,

· Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sistemlerimizdeki size ait kayıtların diğer müşterilerimize ait kayıtlardan ayırt edilebilmesi,

· Fatura veya fiş sunmaksızın satış sonrası değişim, iade, ürün incelemesi ve eve teslimat işlemlerinden faydalanabilmenizi sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi,

· Alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi,

· Mağazamızda bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi,

· Çekiliş yapılması hâlinde T.C. kimlik numaranızın aynı kişinin birden çok başvuru yaparak haksız bir şekilde kazanma şansını yükseltmesinin önlenmesi için işlenmesi,

· Fatura düzenlenebilmesi,

· Alışveriş, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslim etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

· Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, üye girişi yapabilmeniz, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi,

· NOMARC’ın üyelik programından faydalanabilmeniz, Mağazamız ve İnternet Sitemiz’den yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız,

· Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek,

· Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz hâlinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol, raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları,

amaçlarıyla yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekmesi hâlinde ve buralardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla, bunun yanı sıra yukarıda ‘‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’’ başlığında sayılmış olan amaçların gerçekleştirilebilmesi için, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda sayılmış olan yerlere aktarılabilecektir.

· İlgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

· Çalışmakta olduğumuz avukatlık bürosuna, iş ortaklarımıza ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler dahilinde tüm danışmanlarımız,

· Şirketimizin yurtiçindeki tedarikçileri,

· Şirketimizin çalışmakta olduğu çağrı merkezi, pazarlama, veri tabanı ve sunucu, İnternet sitesi kullanımlarını izleme, e-posta sunucu, e-fatura ve e-arşiv fatura, elektronik ileti, kargo ve kurye, kuru temizleme, terzi/tadilat/lostra, depo, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, mali danışmanlık, bağımsız denetim ve arşivleme hizmeti sağlayıcıları,

· İlgili mevzuat gereği savcılıklar, mahkemeler ve her türlü adli makamlar,

· Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtların kaydedilmesi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.

3) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

· Mağazamız ve İnternet Sitemiz vasıtalarıyla fiziksel veya dijital ortamlarda sunulan üyelik imkanları üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi,

· Çağrı merkezi, İnternet Sitemiz, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi,

· Resmi kurum, kuruluş ve adli ve idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi ve belgelerin fiziksel ortamlara kaydedilmesi, mail order formlarınızın fiziksel ortamlara kaydedilmesi, iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilmiş olan amaçlarla KVKK’nın 5/2/a-c-ç-f hükümlerindeki hukuki sebeplere ve eğer varsa açık rızanıza dayalı olarak işlenebilir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi;

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

· Eğer vermişseniz “açık rıza” bulunması

hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

4) Ticari Elektronik İleti Bilgilendirmesi

KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında NOMARC her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafınıza paylaşım sağlamak amacıyla adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz izniniz olması hâlinde işlenecektir. Bu doğrultuda SMS, telefon numaranızı arama ve E-posta gönderimi yöntemleriyle bahsedilen konularda tarafınıza iletişim sağlanabilecektir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bu kişisel verileriniz, SMS, arama yapılabilmesi ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılabilecektir. Bu izni istediğiniz zaman NOMARC’ın iletişim kanallarına bildirerek iptal edebilirsiniz.

5) Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız ve Başvuru

KVKK m.11 çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için Şirketimize başvurarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Bunlar; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yedinci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Şirketimiz tarafından işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir. Bu taleplerinizi aşağıdaki yollarla tarafımıza iletebilirsiniz:

• Sümer Mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cd. 57S The İstanbul Veliefendi, Zeytinburnu adresine bizzat yazılı olarak teslim edilerek veya gönderilerek,

• Noter kanalıyla gönderilerek,

[email protected] adresine veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle,

[email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Sonuç

NOMARC tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı ve işbu metinde yer alan kişisel verilerimin işlenmesindeki amacı; aktarıldığı kurum, kuruluş ve şirketler ile üçüncü şahısları, toplanma yöntemleri ve bunlara ilişkin hukuki sebepleri, ticari elektronik iletilere ilişkin hususları, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarımı, kişisel verilerimin güvenliği ve sahip olduğum başvuru hakkıma dair bu Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi beyan ederim.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR